август 19, 2018

Програма Творческа Европа (2014—2020 г.) е отворена за нови проекти

Приема на документи е в изпълнение на схемата по подпрограма „Култура“ в рамките на програма „Творческа Европа“: „Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество“.

Приоритети по подпрограма „Култура“

– насърчаване на транснационалната мобилност на творци и специалисти, с цел да получат възможност да се конкурират на международния пазар и да развият международния аспект на професионалното си развитие и дейности в държавите в Европейския съюз и извън него, при възможност въз основа на дългосрочни стратегии;

– по-ефективно привличане на публика като начин за стимулиране на интереса към европейските културни и творчески произведения и материалното и нематериалното културно наследство, и за подобряване на достъпа до тях. Целта на дейностите за привличане на публика е да се помогне на европейските творци/специалисти в областта на културата да достигнат със своите произведения до възможно най-широка аудитория в цяла Европа и да се разшири достъпът на по-слабо представените групи до културни произведения. Освен това стремежът е да се помогне на културните организации да се приспособят към необходимостта от взаимодействие с публиката по нови и новаторски начини, с цел да я запазят, да привличат нова публика и да я разнообразяват, включително да се достигне до среди, които понастоящем не са част от публиката, както и да се постигне по-високо качество на продукта, предоставян на съществуващата и на бъдещата публика, и да се задълбочи връзката с нея; 1 Регламент № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 20 декември 2013 г. (ОВ L347/стр. 221).

– стимулиране на творчеството, новаторските подходи към творческия процес и нови начини за прехвърляне на ползите в други сектори. Разработване и изпитване на нови и новаторски модели за генериране на приходи, управление и маркетинг на културните сектори, особено с оглед на прехода към цифровите технологии. Особено внимание трябва да бъде отделено на дейностите за подкрепа, позволяващи на специалистите в областта на културата да придобиват нови умения, дейностите, които имат образователно измерение, и дейностите, насочени към насърчаване на диалога между културите и взаимното разбиране между хората от различни култури или социален произход, както и към използване на културата като основа за реализиране на принос към борбата срещу всички форми на дискриминация.

– Подпомагане на интеграцията на бежанците в ЕС чрез културни и аудио-визуални дейности по популяризиране и съвместно творчество в Европа, които са свързани с тази специфична целева група. Подобряване на взаимното разбирателство между културите и насърчаване на междукултурния и междурелигиозния диалог и уважението към другите култури. Акцентът ще бъде върху трансграничния обмен на най-добри практики, ценни знания и опит и практически действия, които включват бежанците като целева аудитория и/или участници. В по-общ план, подобен акцент ще допринесе за още по-голямо повишаване на значението на демократичните и политическите ценности и на ползата за гражданите от динамичен и аргументиран политически дебат като аспект на културната дейност.

 

Пълна информация можете да откриете тук: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._eacea_45_2016-culture-ce-2017_bg.pdf

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*